Từ trước đến nay văn nghệ sĩ có đóng góp đáng trân trọng cho sự phát triển của đất nước, đến nay vẫn chưa có nơi nào đảm bảo quyền lợi; chăm lo đời sống của họ khi về già.

 

Nay chúng tôi muốn xây dựng ngôi nhà chung cho văn nghệ sĩ, được minh bạch và quản lý trên nền tảng công nghệ hiện đại, ghi nhận đóng góp, cất giữ các thành quả lao động nghệ thuật và khai thác sử dụng các thành quả đó có lợi nhất cho văn nghệ sĩ; tạo nên quỹ chăm lo đời sống cho văn nghệ sĩ gặp khó khăn và đã nghỉ hưu.

Trang chủ Trang chủ
Tin tức Tin tức
Photo Photo
Video Video
Kho hàng Kho hàng
Facebook